Zasady i warunki

Zastrzeżenia prawne

1. Informacje publikowane na karbo.io

Witryna https://karbo.io/ (określana dalej jako "Witryna") dostarcza informacje i materiały o charakterze ogólnym. Użytkownik nie jest upoważniony do oraz nie powinien polegać na Witrynie jako źródle porad prawnych, porad biznesowych, ani też porad o jakimkolwiek innym charakterze. Powołując się na zawartość Witryny, działasz na własne ryzyko. Przed podjęciem decyzji o podjęciu lub zaniechaniu działania, powinieneś skontaktować się z prawnikiem licencjonowanym w jurysdykcji, w której chcesz lub potrzebujesz pomocy. Ani właściciele, ani współtwórcy Witryny nie są w żaden sposób odpowiedzialni za działania, decyzje lub inne zachowania podjęte lub zaniechane przez użytkownika w oparciu o treść Witryny.

2. Tłumaczenia

Witryna może zawierać tłumaczenia angielskiej wersji treści dostępnych na Witrynie. Tłumaczenia te służą wyłącznie jako udogodnienie. W wypadku konfliktu pomiędzy wersją angielską a wersją tłumaczoną, pierwszeństwo ma wersja angielska. Jeśli zauważysz jakąkolwiek niespójność, prosimy o zgłoszenie jej na e-mail.

3. Ryzyka związane z użyciem Karbowańców

Witryna nie będzie odpowiedzialna za żadne straty, szkody lub roszczenia wynikające ze zdarzeń wchodzących zakres pięciu następujących kategorii:
  1. Błędy popełniane przez użytkownika dowolnego oprogramowania lub usługi powiązanej z Karbowaneć, np. zapomniane hasła, płatności wysłane do błędnych adresów Karbowaneć i przypadkowe usunięcia portfeli.
  2. Problemy z oprogramowaniem WItryny i/lub każdym powiązanym z Karbowaneć oprogramowaniem lub usługą, np. uszkodzony plik portfela, niepoprawnie skonstruowane transakcje, niebezpieczne biblioteki kryptograficzne, szkodliwe oprogramowanie (malware) wpływające na Witrynę i/lub powiązane z Karbowaneć oprogramowanie lub usługi.
  3. Awarie techniczne sprzętu użytkownika dowolnego oprogramowania lub usługi powiązanej z Karbowaneć, np. utrata danych spowodowana wadliwym lub uszkodzonym urządzeniem pamięci.
  4. Problemy z bezpieczeństwem doświadczane przez użytkownika każdego powiązanego z Karbowaneć oprogramowania lub usługi, np. nieautoryzowany dostęp do portfeli i/lub kont użytkownika.
  5. Działania lub zaniechania osób trzecich i/lub zdarzenia doświadczane przez osoby trzecie, np. bankructwa usługodawców, ataki na dane o zabezpieczeniach usługodawców oraz oszustwa dokonywane przez strony trzecie.

4. Ryzyka inwestycyjne

Inwestowanie w Karbowaneć może prowadzić do utraty pieniędzy w krótkich lub nawet długich okresach. Inwestorzy w Karbowaneć powinni spodziewać się dużych wahań cen. Informacje publikowane na Witrynie nie mogą gwarantować, że inwestorzy w Karbowaneć nie stracą pieniędzy.

5. Przestrzeganie obowiązków podatkowych

Użytkownicy Witryny są całkowicie odpowiedzialni za określenie, czy i jakie podatki mają zastosowanie do ich transakcji Karbowaneć. Właściciele lub współtwórcy Witryny NIE są odpowiedzialni za określanie podatków, które stosuje się do transakcji Karbowaneć.

6. Witryna nie przechowuje, nie wysyła ani nie otrzymuje karbwowańców

Witryna nie przechowuje, nie wysyła, ani nie otrzymuje Karbowanećów. Wynika to z faktu, że Karbowanećy istnieją wyłącznie z racji utrzymywanej w sieci Karbowaneć ewidencji własności. Każde przeniesienie własności Karbowanećów ma miejsce w zdecentralizowanej sieci Karbowaneć, a nie na Witrynie.

7. Brak gwarancji

Witryna jest dostarczana w stanie "tak, jak jest", bez jakichkolwiek gwarancji odnośnie Witryny i/lub wszelkich treści, danych, materiałów i/lub usług dostarczanych na Witrynie.

8. Wyłączenie odpowiedzialności

O ile prawo nie stanowi inaczej, właściciele ani współtwórcy Witryny w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym (ale bez ograniczenia do), utratę możliwości użytkowania, utratę zysków lub utratę danych wynikające z lub w dowolny inny sposób związane z używaniem Witryny.

9. Arbitraż

Użytkownik Witryny zgadza się rozstrzygać wszelkie spory wynikające z lub związane z Witryną lub niniejszym wyłączeniem odpowiedzialności, z wyjątkiem sporów dotyczących praw autorskich, logo, nazw handlowych, znaków handlowych, sekretów handlowych lub patentów.

10. Ostatnia zmiana

Niniejsze zastrzeżenie zostało ostatnio zmienione September 11th, 2017.